Zbor Komisije za športno plezanje

Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje ter v skladu z določili 43. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem redni zbor Komisije za športno plezanje PZS za leto 2018, ki bo v sredo, 21. marca 2018, ob 18. uri v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
  4. Državno prvenstvo za tekoče leto (Tekmovalni pravilnik 2018, licence, štartnine)
  5. Projekt OSP
  6. Razno

Pravico glasovanja na seji imajo načelniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) vseh odsekov/klubov, ki so registrirani pri KŠP za leto 2018.

Tomo Česen,
strokovni sodelavec KŠP PZS
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

Gradiva:
PDF Poročilo o delovanju KŠP PZS 2018
PDF Finančno poročilo za leto 2017 in plan 2018
PDF Plan KŠP PZS za leto 2018
PDF Koledar DP 2018
PDF Tekmovalni pravilnik 2018