Usposabljanja
Prenova strokovnih usposabljanj 2022

PDF Predlog sheme nazivov v športnme plezanju 2022

PDF Povzetek predloga novih programov za dosego naziva vaditelj športnega plezanja in trener športnega plezanjaPrehod iz starih na nove nazive - sprejeto marca 2019

Komisija za športno plezanje je na Zboru KŠP dne 20. marca 2019 sprejela tudi nov Pravilnik KŠP o usposabljanju na področju športnega plezanja. Med drugim je sprejela tudi sklep glede prehoda s starih na nove nazive, ki so razvidni iz spodnje tabele:


Opomba: vsi strokovni kadri (stari nazivi), ki si želijo pridobiti nove nazive (v kolikor obstaja pogoj), morajo to opraviti najkasneje do 24. junija 2020.

Veljavnost licenc

Prehod iz starih v nove nazive avtomatsko ne pomeni, da se tudi veljavnost licenc avtomatsko podaljša.

Opomba: V 29.členu novega "Pravilnika KŠP o usposabljanju na področju športnega plezanja" je veljavnost licenc 4 leta

Podrobna razlaga prehoda iz starih v nove nazive in veljavnost licenc:

 

 1. Vsi vaditelji ŠP (stari naziv) se morajo za pridobitev novega naziva VŠP najkasneje do 24. junija 2020 udeležiti izrednega licenčnega seminarja. V primeru, da tega ne storijo, jim v celoti propade dosedanji naziv. Lahko pa do takrat opravljajo strokovno delo. Veljavnost licence: če se udeležijo omenjenega seminarja v letu 2019, jim bo licenca veljala do vključno leta 2023, če pa se udeležijo omenjenega seminarja v letu 2020, jim bo licenca veljala do vključno leta 2024
 2. Vsi inštruktorji ŠP1 (stari naziv) in vsi trenerji ŠP1 (stari naziv) - vsem se avtomatsko prizna novi naziv VŠP. Veljavnost licenc je takšna, kot jo imajo v tem trenutku (glej spletno stran KŠP). Lahko pa si oboji pridobijo nov naziv TŠP in sicer z udeležbo izrednega licenčnega seminarja najkasneje do 24.6.2020. Veljavnost licence: če se udeležijo omenjenega seminarja v letu 2019, jim bo licenca veljala do vključno leta 2023, če pa se udeležijo omenjenega seminarja v letu 2020, jim bo licenca veljala do vključno leta 2024.
 3. Vsem trenerjem ŠP2 (stari naziv) se avtomatsko prizna novi naziv TŠP. Veljavnost licenc je takšna, kot jo imajo v tem trenutku (glej spletno stran KŠP). Z udeležbo na izrednem licenčnem seminarju letos se jim podaljša do 2023, z udeležbo v naslednjem letu pa se jim podaljša do 2024 itd.
 4. Vsem inštruktorjem ŠP2 (stari naziv) se avtomatsko prizna novi naziv TŠP. Veljavnost licenc je takšna, kot jo imajo v tem trenutku (glej spletno stran KŠP). Z udeležbo na izrednem licenčnem seminarju letos se jim podaljša do 2023, z udeležbo v naslednjem letu pa se jim podaljša do 2024 itd.
Kompetence novih strokovnih nazivov

Kakšne kompetence imajo novi vaditelji?

Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v prvem odstavku 4. člena določa: Zaključen javnoveljavni program usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na prvi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 1 (nov vaditelj športnega plezanja).

Kakšne kompetence imajo novi trenerji?
Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v drugem odstavku 4. člena določa: Zaključen javno veljavni program usposabljanja druge stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na drugi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 2.

 • Kaj zajema načrtovanje športne vadbe?
   Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v tretjem odstavku 4. člena določa: Proces načrtovanja športne vadbe vsebuje vsa dela, povezana z načrtovanjem športne vadbe in ravnanjem z vadečimi v športni vadbi ter obsega tudi načrtovanje učinkov športne vadbe na posameznega udeleženca športne vadbe in na širše družbeno okolje.

 • Kaj zajema organiziranje športne vadbe?
   Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v četrtem odstavku 4. člena določa: Proces organiziranja športne vadbe v širšem smislu pomeni načrtovanje in uveljavljanje primerne organizacijske strukture za izvedbo športne vadbe, tako z vidika potreb delovnega procesa kakor tudi z vidika kadrovanja interdisciplinarne skupine strokovnjakov, potrebnih za izvajanje načrtovanega procesa športne vadbe. V ožjem smislu pomeni proces organiziranja športne vadbe zagotavljanje vseh potrebnih virov za varno izvedbo načrtovanega vadbenega procesa.

 • Kaj zajema izvajanje športne vadbe?
   Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v petem odstavku 4. člena določa: Proces izvajanja športne vadbe predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa športne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito športno vadbo in varnost udeležencev v procesu športne vadbe.

 • Kaj zajema spremljanje športne vadbe?
   Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v šestem odstavku 4. člena določa: Proces spremljanja športne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa športne vadbe in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom.